Thursday, 7 June, 2007

PDMBA players shine

B D Narayankar

bapun@sakalherald.com

PUNE: Poona District Metropolitan Badminton Association (PDMBA) ‘A’ thrashed Yashashri Club 3-0 after Akshay Shah, Omkar Angolkar and Suyash Godbole beat Prem Joshi 21-17, 21-17, Rohan Savarkar 21-7, 21-9 and Rugved Joshi 21-12, 21-9 in Under-16 Team Events of Inter-Club League Badminton Tournament on Wednesday.

In yet another team event, PDMBA ‘C’ beat Woodland Club 3-0 when Kshipi Tamankar, Sheel Pethe and Ajeet Kambhar thrashed Rujul Godse 21-15, 21-16, Bhuvanesh Ketkar 21-12, 21-10 and Tanmay Ghagre 21-9, 21-11 respectively.

RESULTS: Group C: PDMBA ‘A’ bt Yashashri 3-0: Akshay Shah bt Prem Joshi 21-17, 21-17, Omkar Angolkar bt Rohan Savarkar 21-7, 21-9, Suyash Godbole bt Rugved Joshi 21-12, 21-9; PDMBA ‘C’ bt Woodland Club 3-0: Khsipra Tamankar bt Rujul Godse 21-15, 21-16, Sheel Pethe bt Bhuvanesh Ketkar 21-12, 21-10, Ajeet Kumbhar bt Tanmay Ghagre 21-9, 21-11; PDMBA ‘B’ bt Chinmay Club 3-0: Janak Wakankar bt Aditya Wani 21-5, 21-7, Pranav Bapat bt Nikhil Patil 21-12, 21-6, Manash Mokashi bt Mihir Wadiyar 21-2, 21-1: Group ‘B’: Cummins bt Vikrant ‘B’ 3-0, Kedar Sapkal bt Vishal Dharmadikari 21-9, 21-14

No comments: